Om foreningen

Her kan du læse vedtægter for foreningen, samt vejledninger der gør det nemmere at forstå hvordan vi arbejder med dronningeavl.

 

Historien og vedtægter

Herunder kan du læse lidt mere omkring historien om Ligustica Avlerringen. Du kan blandt andet læse om hvornår vi startede op og hvorfor, samt vedtægterne for foreningen. 

Historien om foreningen - Læs mere

Ligustica Avlerringen blev stiftet i april 2003 med det formål at udbrede kendskabet til Ligustica raceren, og skabe en fælles organisation for avlerne.

Herunder kan du se foreningens avlsmål:

Avlsmål for den gule bi – Ligustica

Vedtægter - Læs mere

Grundlagt ved stiftende generalforsamling den 26 april 2003 i Vemmelev

1. Navn
Foreningens navn er Ligustica Avlerringen af 2003.
Foreningen er et organ for biavlere der driver avlsarbejde med Ligustica bien.

2. Foreningens formål.
Det er foreningens formål at fremme avlsarbejdet med Ligustica bien, og her
igennem at udvælge sunde og ydedygtige dronninger på baggrund af
instrumental insemination og/eller kontrolleret parring på godkendte
parringsstationer for Ligustica racen.
Formålet realiseres gennem:
– Anvendelse af fælles arveføringssystem og fælles systemer til
bedømmelse.
– Udgivelse af informationer om avlsarbejdet.
– Oplysning og erfaringsudveksling.

3. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages selvstændige og uafhængige biavlere, der
aktivt vil medvirke i henhold til formålsparagraffen, og som opfylder de til
enhver tid gældende krav, foreningen stiller sine medlemmer.
Det kan ved almindelig stemmeflertal besluttes på en generalforsamling, at et
medlem der skønnes at virke til skade for foreningen ekskluderes. Foreslag
hertil skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har
en stemme. Afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt hos et medlem inden
avlssæsonens begyndelse. Indkaldelse vedlagt dagsorden fremsendes med
mininum 3 ugers varsel. Bestyrelsen aflægger beretning verørende
avlsarbejdet i det forløbne år. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt
afholdes, og kan indkaldes af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne.
Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden, og skal være medlemmerne
ihænde minimum 3 uger forud.

5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og skal bestå af mindst 3 medlemmer
og højst 5 medlemmer. Der konstiturerer sig med formand og 2-4 menige
medlemmmer.
6. Vedtægtsændringer / opløsning af foreningen.
Vedtægtsændringer samt beslutning om opløsning af foreningen skal
godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling.

Betingelser for medlemskab af Ligustica Avlerringen - Læs mere

A. Alle skal aktivt medvirke til opfyldelse af foreningens formål ved:

1. Hver person der deltager i samarbejdet skal indvintre en søskendeserie på
mindst 10 dronninger hvert år. Det vil sige at der skal avles efter en udvalgt
avlsdronning og de søskendedronninger skal være parret på godkendt
parringsstation for Ligustica, eller være insemineret.

2. Hvis kravet om indvintring af 10 søskendedronninger hvert år ikke kan
opfyldes, skal man finde en at samarbejde med så kravet kan opfyldes. De
2 personer skal blive enige om et avleridentifikation, som bruges for begge
personer. Således at kravet om at indvintre 10 søskendedronninger hvert
år kan opfyldes.

3. Bifamilierne skal bedømmes efter skemaet Karakterskala til bedømmelse af
bifamilier i avls – og forsøgsarbejdet

4. Der skal føres stadekort over alle de søskende der har samme parring. Så
er det nemmere at se forskellen fra de der ikke bliver udvalgt, og til dem
der går videre i avlen.

5. Der skal føres stamtavler over dronninger der indgår i videre avl. Det føres
som i bilag 1 eller bilag 3.

6. Dronnignummer er lig med stadenummer. Avlerindifikation er det første
bogstav i fornavn og efternavn.

7. Der avles ikke fra dronninger der har kalkyngel, nosema eller andre tegn på
sygdomme.

8. Der må ikke foretages udjævning og yngelfratagning i bifamilierne der skal
bedømmes. Dronningerne må heller ikke gå bistader med fleredronninge
systemmer.

9. Udvalgte anden og tredje års avlsdronninger skal testes 2 gange om året for
udrensning af død yngel. Første gang inden 20 maj. Anden gang inden 2o
juli .Man må også meget gerne teste førsteårs dronninger.

10. Der skal udfærdiges avlsoptegninger over udvalgte dronninger hvert år.
(Skema til indberetning af avlsdronning og Skema til indberetning af
søskendedronninger. Eller skema til indberetnig ). Bestyrelsen i Ligustica
Avlerrigen af 2003 udpeger et bestyrelsemedlem til at lave det årlige
kompendium. Personen der skal lave kompendiet, skal have modtaget
indberetning fra avlerene senest 1 december hvert år. Kompendiet vil
kunne ses på http://www.dronningavl.dk/

B. Særlige bestemmelser
1. Optagelse af nye medlemmer kan kun ske, ved at ansøgere sender en
skriftlig anmodning om optagelse til formanden. Hvorefter bestyrelsen tager
stilling til om at ansøgningen kan godkendes.

2. Brugere har adgang til, og opfordres til, at deltage i
sygdomtoleranceprojektet, og test af brugsdronninger som Danmarks
Biavlerforening står for.

3. Bestyrelsen udarbejder hvert år anvisninger for de under pkt. A nævnte
bestemmelser.

Uddybbende materiale

Bågø Renparringsstation & Livø Renparringstation

Bågø Renparringsstation - Læs mere

Baagø er godkendt renavlsstation for Ligustica bier
Tilmelding: Gert G. Skovgaard tlf.  21 76 96 43
Aflevering og Afhentning: Bierne afleveres og afhentes Rugvænget 34. Skallebølle 5492 Vissenbjerg eller
efter aftale.
Betaling af parringsafgift skal ske inden aflevering pris 150 kr. plus moms pr. jomfru. Alle er velkomne. Se
regler om øparring /renparring. Ring eller skriv. Venligst Gert.

Dronearv Baagø 2023.
Døtregruppe. LINIE GS 2: GS 18071 Parret 15.T.N. 152 =
GS 17002 x KS 015 = GS 15002 x Pulje Parret Helnæs.

Bedømmelser: 3 søstre
2021/22: 20045: 5  4,9  4  65/47  nosema 5  udrensning 5  100%
                 21006: 5  5  5  38/46  nosema 5   udrensning 5  99%
                 21011: 5  5  4,9  59/46  nosema 5  udrensning 5  100%

Omlarvning og Sejlplan 2023:

Omlarvning Klækning Aflevering Afsejlning Afhentning
24-25/5 4-5/6 7/6 8/6 22/6
7-8/6 18-19/6 21/6 22/6 6/7

Afhentning af dronninger fra parring efter kl 17:00

Livø Renparringsstation - Læs mere

Livø er godkendt renavlsstation for Ligustica bier.

Aflevering og Afhentning: På Rønbjerg havn h.h.v. kl. 10:00 og kl. 15:30, eller efter aftale med Knud Sørensen Telefon: 97 92 28 48 eller 29 44 46 25

Betaling af parringsafgift, skal ske ved aflevering, eller før: kr. 100,- eks. moms.

Alle er velkomne. Se regler om øparring/ renparring.

Ring eller skriv. Vi ses Knud

Dronearv Livø 2021

Døtre af  19-GS030 : 17-GS032  x KS015 : 16-GS032 x TN056 : 15-GS017 x PP Helnæs : 14 GS022 x PP Helnæs

 

Bedømmelser:

2020 5 5 5 36/20 Nosema: 5 Udrensning: 5 (24 timer )

Kunne du tænke dig at blive en del af foreningen? Så kan du kontakte kontaktperson for foreningen herunder.