Vedtægter for Ligustica Avlerringen


Grundlagt ved stiftende generalforsamling den 26 april 2003 i Vemmelev


1. Navn
Foreningens navn er Ligustica Avlerringen.
Foreningen er et organ for biavlere der driver avlsarbejde med Ligustica bien.

2. Foreningens formål.
Det er foreningens forml at fremme avlsarbejdet med Ligustica bien, og her igennem at udv ælge sunde og ydedygtige dronninger på baggrund af instrumental insemination og/eller kontrolleret parring på godkendte parringsstationer for Ligustica racen.
Formålet realiseres gennem:
Anvendelse af f ælles arveføringssystem og f ælles systemer til bedømmelse.
Udgivelse af informationer om avlsarbejdet.
Oplysning og erfaringsudveksling.

3. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages selvst ændige og uafh ængige biavlere, der aktivt vil medvirke i henhold til formålsparagraffen, og som opfylder de til enhver tid g ældende krav, foreningen stiller sine medlemmer.
Det kan ved almindelig stemmeflertal besluttes på en generalforsamling, at et medlem der skønnes at virke til skade for foreningen ekskluderes. Foreslag hertil skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert medlem har en stemme. Afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt hos et medlem inden avlss æsonens begyndelse. Indkaldelse vedlagt dagsorden fremsendes med mininum 3 ugers varsel. Bestyrelsen afl ægger beretning verørende avlsarbejdet i det forløbne år. Ekstraordin ær generalforsamling kan i øvrigt afholdes, og kan indkaldes af bestyrelsen eller halvdelen af medlemmerne. Indkaldelsen skal v ære vedlagt dagsorden, og skal v ære medlemmerne ih ænde minimum 3 uger forud.

5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen v ælges for 2 år ad gangen, og skal bestå af mindst 3 medlemmer og højst 5 medlemmer. Der konstiturerer sig med formand og 2-4 menige medlemmmer.

6. Vedt ægts ændringer / opløsning af foreningen.
Vedt ægts ændringer samt beslutning om opløsning af foreningen skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling.


Betingelser for medlemskab af Ligustica Avlerringen

A. Alle skal aktivt medvirke til opfyldelse af foreningens formål ved:

1.Hver person der deltager i samarbejdet skal indvintre en søskendeserie på mindst 10 dronninger hvert år. Det vil sige at der skal avles efter en udvalgt avlsdronning og de søskendedronninger skal v ære parret på godkendt parringsstation for Ligustica, eller v ære insemineret.

2.Hvis kravet om indvintring af 10 søskendedronninger hvert år ikke kan opfyldes, skal man finde en at samarbejde med så kravet kan opfyldes. De 2 personer skal blive enige om et avleridentifikation, som bruges for begge personer. Således at kravet om at indvintre 10 søskendedronninger hvert år kan opfyldes.

3.Bifamilierne skal bedømmes efter skemaet Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avls – og forsøgsarbejdet


4.Der skal føres stadekort over alle de søskende der har samme parring. Så er det nemmere at se forskellen fra de der ikke bliver udvalgt, og til dem der går videre i avlen.

5.Der skal føres stamtavler over dronninger der indgår i videre avl. Det føres som i bilag 1 eller bilag 3.

6.Dronnignummer er lig med stadenummer. Avlerindifikation er det første bogstav i fornavn og efternavn.

7.Der avles ikke fra dronninger der har kalkyngel, nosema eller andre tegn på sygdomme.

8.Der må ikke foretages udj ævning og yngelfratagning i bifamilierne der skal bedømmes. Dronningerne må heller ikke gå i bistader med fleredronninge systemmer.

9.Udvalgte anden og tredje års avlsdronninger skal testes 2 gange om året for udrensning af død yngel. Første gang inden 20 maj. Anden gang inden 2o juli .Man må også meget gerne teste førsteårs dronninger.

10.Der skal udf ærdiges avlsoptegninger over udvalgte dronninger hvert år. (Skema til indberetning af avlsdronning og Skema til indberetning af sskendedronninger. Eller skema til indberetnig ). Bestyrelsen i Ligustica Avlerrigen af 2003 udpeger et bestyrelsemedlem til at lave det årlige kompendium. Personen der skal lave kompendiet, skal have modtaget indberetning fra avlerene senest 1 december hvert år. Kompendiet vil kunne ses på http://ligustica.dk/


B. S ærlige bestemmelser

1.Optagelse af nye medlemmer kan kun ske, ved at ansøgere sender en skriftlig anmodning om optagelse til formanden. Hvorefter bestyrelsen tager stilling til om at ansøgningen kan godkendes.

2.Brugere har adgang til, og opfordres til, at deltage i sygdomtoleranceprojektet, og test af brugsdronninger som Danmarks Biavlerforening står for.

3.Bestyrelsen udarbejder hvert år anvisninger for de under pkt. A n ævnte bestemmelser.

 

Download vedtægter som pdf (36kb)